86051d0c

Önümler

Göni görnüşli çyzgy enjamy

Metal önümleri pudagynda sim çyzýan maşynlar iki ugurda yzygiderli täzelenýär: simiň hilini we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak.Awtomatiki dolandyryşyň we kompýuter tehnologiýasynyň çalt ösmegi metal önümleri enjamlarynda uly täzeliklere itergi berdi.Uýgunlaşdyrylan göni sim çyzýan maşyn bu täzeligiň önümidir.Adaty göni sim çyzgy enjamy, tigirli sim çyzýan maşyn we aýlawly sim çyzýan maşyn bilen deňeşdirilende, uýgunlaşdyrylan göni sim çyzgy enjamy işlemek üçin has amatlydyr.Şol bir wagtyň özünde, simiň egilmek derejesini peseldýär we simiň öwrüminden gaça durýar, bu simiň hilini we önümçilik netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmaga kömek edýär.Bu model bu pudakda has giňden ulanyldy we ösdürildi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen göni sim çyzgy maşynlarynyň ähli görnüşleri, üýtgeýän üýtgeýän ýygylyk sürüjisini, meýdan awtobus aragatnaşygyny we senagat kompýuter dolandyryşyny ulanýan täze öz-özüne uýgunlaşdyrylan sim çyzgy maşynlarydyr.whcih polat, alýumin, mis we beýleki metal simleri ýokary tizlikde durnukly çekip biler.Machinehli enjam doly elektron dolandyryş ulgamy we özbaşdak özbaşdak akýan suw möhürleýji sowadyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Göni görnüşli çyzgy enjamy
LZ10 / 250 、 LZ12 / 350 、 LZ11 / 400 、 LZ6 / 560 、 LZ6 / 600 、 LZ10 / 700 、 LZ9 / 800 、 LZ9 / 1200

Görnüşi 250 350 400 560 (600) 700 800 (900) 1200
(mm) Deprek diametri 250 350 400 560 (600) 700 800 1200
Surat çekiş wagtlary 10 12 11 6 10 (carbonokary uglerod sim) 9 (carbonokary uglerod sim) 9 (carbonokary uglerod sim)
(mm) Maks.wire girelgesi 2 2.8 3 6.5 6.5-8 6.5-12 12-14
(mm) Min.wire rozetkasy 0,5 0.8 1 2.5 1.8-2.5 2.0-4.0 4.0-5.0
(m / s) Taýýar sim tizligi 30 30 20 12.5 12 10 7.5
(kw) Motor güýji 11 11-18.5 15-22 22-37 45-90 55-110 110-132
Üýtgeýän ýygylykly motor ýa-da göni hereketlendiriji motor

1. Kebşirleýiş enjamy tekiz ýerde goýulmalydyr we töwereginde ýangyjy, partlaýjy ýa-da poslaýjy zatlar goýulmaly däldir.

2. Kebşirleýiş maşynynyň ygtybarly toprak goragy bolmaly we çyglylyga sezewar edilmeli däldir.

3. Kebşirleýişden soň kebşirleýiş şlaklaryny eňeklerden aýyryň.

4. Kebşirleýiş maşyny düýpli abatlanda, tok üpjünçiligini kesiň.


  • Öňki:
  • Indiki: