86051d0c

Habarlar

Egriji maşyn

Egriji maşyn, esasan, güýç ulgamyndan, egrem mehanizminden, rulondan we beýleki esasy edaralardan ybarat çyzgy enjamy bilen ulanylýan enjamlaryň bir görnüşidir.Polat çybyk egriji maşyn polat çybyk sowuk sim çyzmak, sowuk togalanýan lenta polat sargy we aýlaw üçin amatly, polat sim sim çyzýan maşyn, polat bar sowuk togalanýan lenta maşyn, polat bar uzaldyjy maşyn bilen ulanylyp bilner.Specialörite kombinasiýa dolandyryş şkafy bilen enjamlaşdyrylan, işlemek aňsat bolan sazlanylýan tizlikli hereketlendirijini, awtomatiki sikloidi kabul ediň.Egriji maşyn awtomatiki usulda ýel alyp bilýär, ýygylygy dolandyrýar, materialdan 20 mm aşakda ýygnalyp bilner, egrem-bugram çyzygynyň her diskiniň agramy takmynan 50 kilograma deňdir.Dolandyryş şkafynyň kombinasiýasy bilen enjamlaşdyrylan, işlemek aňsat bolan awtomatiki sikloid bilen sazlanýar.Energetika ulgamy, çyzyk mehanizmi, makara we beýleki esasy edaralar.

Sim yza gaýtarýan maşynyň bu görnüşi, umumy motor, GP seriýaly simli simdir.Egriji güýjüň üýtgemezligi üçin awtomatiki usulda sazlap biler, simiň diametri boýunça simiň ýöreýiş meýdançasyny sazlap biler, şeýlelik bilen simiň aýlanyşynyň sim tizligi öňki proses bilen utgaşar, sim sargysy berk, the simiň daşky görnüşi owadan we owadan.

Egriji sinhronlaşdyryş enjamy sazlaýjy tigir çarçuwasy bilen egriji maşynyň arasynda gurlup, goşa tizlige gözegçilik etmek üçin burç çybygynyň mis çybygynyň üsti bilen 10 ~ 20 potensiometr we swing çybygynyň toplumyndan durýar. kelläni gysýan maşyn, bu egrem-bugram çyzygyň tizligini dolandyrmak üçin ýokary takyklygy, ýokary duýgurlygy gazanyp biler, ýöne awtomatiki dolandyryş üçin hem ygtybarly signal berýär.

Biz Hytaýda üpjün ediji, önümlerimizde egriji maşyn bar.Öndürijimize çäre görüň.


Iş wagty: Noýabr-17-2022