86051d0c

Habarlar

Poslamaýan polatdan ýasalan sim

Tigirli sim çyzýan maşynyň poslamaýan polatdan ýasalan sim, halk hojalygynyň dürli ugurlarynda, mysal üçin awtoulaglar, elektronika, gündelik zerurlyklar, wyklýuçateller, maşynlar, metallurgiýa, ýeňil senagat we ş.m. giňden ulanylýar. Countryurdumyň baharynyň ýyllyk ösüş depgini önüm bazary elmydama iki sanly ýokary tizlikli ösüş depginini saklaýar.meniň ýurdum indi global bahar tehnologiýasy önümleri üçin möhüm maýa goýum, önümçilik we sarp ediş bazarlarynyň birine öwrüldi we kem-kemden ägirt uly ösüş potensialy bilen bahar senagaty bazaryny emele getirdi.
Esasy reduktordan, galyp gutusyndan, tigir çarçuwasyndan, sim çarçuwasyndan we elektrik dolandyryş ulgamyndan durýar.Her bir çyzgy makarasy, dürli tizlik derejesi bilen iki basgançakly silindr görnüşli dişli herekete getirmek üçin, dişli birikdirmek arkaly hereketlendiriji tarapyndan tizlenýär.Çyzgy makarasy dik bolup, gapagyň gutusyna gurulýar.ýaglamak.Çeňňegiň içki diwary, çyzgydan soň sim geçiriji liniýanyň rulonynyň üstündäki galyndy ýylylygy azaltmak üçin sowadyjy suw pürküji enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr we çyzgy ölüiniň iş temperaturasyny peseltmek üçin sowadyjy suwa çümdürilýär. öl.
Peýdaly model, sim çig malyny kebşirlemek üçin sim çyzgy enjamlaryna, esasanam tigir görnüşli sim çyzgy enjamyna degişlidir.Birnäçe maşynlardan we gyradaky maşynlardan durýar.Gyrasy maşyn tutuş enjamyň ahyrynda.Gyrasy maşyn gapdal bazadan we örtükden durýar.Giňeldişiň esasy we binýadynyň çarçuwasy we kommutator topary bar.Şöhle çarçuwasy upperokarky ýüzünde ýokarky simli tigir, düýbünde esas, kasna, tigirde swing gol, tigiriň ýokarsynda we gapdalynda berkidilen bar esas yzygiderli abraziw guty we aşaky simli kasna bilen üpjün edilýär.Öwüriji gural gutusy we aşaky simli tigir oturgyç korpusynda pugta ýerleşdirilýär, üweýji gural gutusy gapdal oturgyç korpusynda, ýylmaýjy gural gutusy bolsa örtügiň üstünde ýerleşýär.Peýdaly modeliň peýdaly täsirleri gurluşyň ýönekeý bolmagy, işleýşi amatly, sim çyzmagyň tizligi we önümçiligiň netijeliligi ep-esli ýokarlanýar.


Iş wagty: Oktýabr-09-2022